1. Doel
Het doel van deze Algemene Verkoopvoorwaarden is het bieden van een duidelijke omschrijving van de verkoopsvoorwaarden tussen Beautypromo en haar klanten.

Binnen deze overeenkomst geldt als definitie voor een “klant” elke persoon of juridische entiteit die aankopen heeft gedaan op de website. In het geval dat de Verkoopsvoorwaarden verschillend zijn in functie van het type klant, dan wordt dit verschil duidelijk vermeld.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn aanvullend bij de Gebruiksvoorwaarden, voor zover dat alle termen die met een hoofdletter worden omschreven niet in dit document maar in de Gebruiksvoorwaarden worden gedefinieerd. In geval van tegenstellingen tussen de Verkoopsvoorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden geniet de stelling van de Gebruiksvoorwaarden voorrang.

1.1 Toepassingsgebied

Uw contractuele partner voor alle bestellingen die geplaatst worden in het kader van het Beautypromo platform  hierna te noemen “Beautypromo”.

Alle leveringen van Beautypromo aan de klant worden uitgevoerd op basis van de Verkoopvoorwaarden die hieronder worden vermeld. Deze liggen aan de grondslag van alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Beautypromo en de Klant. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn slechts bindend indien en voor zover dat Beautypromo hiermee schriftelijk heeft ingestemd. Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar voor het lezen op de website en kunnen op aanvraag per e-mail worden bezorgd.

Door een product of dienst te bestellen via de Website, verklaart de klant dat hij volgens zijn lokale wetgeving meerderjarig is. De natuurlijke persoon die in naam van een Ondernemer een bestelling plaatst, verklaart dat hij deze Ondernemer rechtsmatig kan vertegenwoordigen voor het plaatsen van bestellingen.

Deze Verkoopsvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd. Het is daarom belangrijk dat de klant deze op regelmatige basis naleest. Elke versie wordt steeds voorzien van een datum. Bij het plaatsen van een bestelling zijn de Algemene verkoopsvoorwaarden geldig die op dat moment op de website aanwezig zijn.

1.2 Terminologie

Consumenten in de zin van deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn natuurlijke personen, die rechtshandelingen maken voor doeleinden die geen betrekking hebben op hun commerciële, noch hun statuut van hun professionele zelfstandige activiteit.

Ondernemers in de zin van deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn rechtspersonen en / of natuurlijke personen, die rechtshandelingen maken die betrekking hebben tot de uitoefening van hun zelfstandige of commerciële beroepsactiviteit.

Een klant is voor het doel van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, hetzij een consument of ondernemer.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
De “aanbiedingen” op de website zijn een vrijblijvende uitnodiging voor de Klant om een bestelling te plaatsen bij Beautypromo.

Elke overeenkomst is afhankelijk en onder voorbehoud van controle door Beautypromo op beschikbaarheid, ontvangst van de eventuele voorafbetaling en de ontvangst door de Klant van een Orderbevestiging. Als Beautypromo uw bestelling aanvaardt, zal Beautypromo u als Klant een Orderbevestiging sturen. Deze orderbevestiging daarbij een bevestiging zijn van de volledige bestelling of van een gedeelte van de bestelling.

Zolang niet wordt voldaan aan bovenvermelde punten wordt Beautypromo niet verplicht de bestelling van producten en / of diensten uit te voeren en te leveren. Beautypromo kan naar eigen goeddunken orders weigeren of aanvaarden.

3. Producten
3.1 Productinformatie

Beautypromo doet veel moeite om ervoor te zorgen dat de productinformatie zoals specificaties en afbeeldingen op de Website zo nauwkeurig mogelijk overeenstemmen met de geleverde producten. Deze informatie dient echter uitsluitend als referentie. Details, tekeningen, foto’s, technische gegevens, gewicht, afmetingen en beschrijvingen van voordelen die zijn opgenomen op de website zijn enkel voor informatieve doeleinden.

Beautypromo neemt geen verantwoordelijkheid voor de eventuele onjuiste voorstelling van zaken als gevolg van fouten of ontbrekende gegevens hoe deze ook werden gecommuniceerd. Bij het uitvoeren van bestellingen behoudt Beautypromo het recht om kleine afwijkingen te hebben in relatie tot de beschrijvingen op de Website met betrekking tot de eigenschappen van het materiaal, de kleuren, het gewicht, de afmetingen, de product- of soortgelijke eigenschappen voor zover ze redelijk overeenkomen met de verwachtingen van de Klant.

3.2 Legaliteit van de producten

Alle producten die worden aangeboden door Beautypromo zijn legaal volgens de Belgische wetgeving. Buitenlandse kopers moeten, indien zij twijfelen over de legaliteit in eigen land altijd nazien of de te bestellen producten voldoen aan de lokale wetgeving. Bijvoorbeeld als ze in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen inzake veiligheid.

Indien de Klant een product personaliseert met zijn / haar eigen motief of op andere wijze het product personaliseert (bv. met een tekst), dan verzekert de klant dat de tekst en motief niet onderworpen zijn aan de eventuele rechten van derden. In dat geval zullen de kosten die het gevolg zijn van het schenden van de rechten van derden uitsluitend ten laste zijn van de Klant. De klant ontslaat Beautypromo van alle vorderingen en aanspraken die zijn gemaakt als gevolg van de inbreuk op dergelijke rechten van derden, voor zover de klant verantwoordelijk is voor het plichtsverzuim. De klant vergoedt Beautypromo voor alle kosten voor verdediging en andere schade die voortvloeit uit een dergelijke actie.

Beautypromo kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de aangeboden artikelen worden gebruikt in een verkeerde, onverantwoordelijke of onwettige wijze door de koper, noch voor materiële of fysieke schade aan derden veroorzaakt door onjuiste, onverantwoord of onwettig gebruik van de artikelen op deze website.

4. Prijzen
4.1 Productprijzen

De prijzen van de producten zijn deze welke gelden op het moment van de Order van de Klant. Verzendkosten of expresskosten, transportverzekering, en andere belastingen, heffingen of lasten van een overheid, tenzij anders vermeld of anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving wordt in rekening gebracht in aanvulling op de van toepassing zijnde productprijs en zullen worden aangeduid tijdens de checkout, en dus voorafgaand aan het plaatsen van de Order. Deze additionele kosten zullen ook worden opgenomen in de factuur die u toegezonden wordt per e-mail.

4.2 Douanerechten

In het geval dat douanerechten van toepassing zijn, is de klant verantwoordelijk voor het betalen van dergelijke douanerechten en voor het verzorgen van het eventueel daarmee samenhangende papierwerk. Dergelijke vergoedingen kunnen niet op voorhand worden bepaald. Dit impliceert dan ook dat Beautypromo de klant niet kan informeren over het bedrag van deze belastingen. Deze belastingen worden aldus ook niet vermeld tijdens de checkout en op de facturen.

5. Betaling
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen alle producten volledig te worden betaald op de datum van de bestelling.

De betaling zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de klant zijn keuze van betaalmethode, die hij op de Website kan kiezen (bv. via manuele overschrijving, via PayPal, via een kredietkaart of debetkaart, …). Beautypromo behoudt zich het recht voor om de aangeboden betaalmethodes te beperken afhankelijk van de orderwaarde of de regio naarwaar de goederen verstuurd dienen te worden.

Alle online betalingen worden verwerkt voor Beautypromo door externe professionele en gespecialiseerde partners die over een professionele betalingsinfrastructuur beschikken. Beautypromo heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële informatie van de Klant.

Alle online betalingen worden onderworpen aan de algemene voorwaarden van de externe partner van de betalingsinfrastructuur die is als enige verantwoordelijk is voor de correcte verwerking van alle online betalingen.

6. Eigendomsvoorbehoud
Beautypromo behoudt de juridische eigendom over de geleverde producten totdat de gefactureerde prijs voor de betreffende producten, inclusief de eventuele btw en verzendkosten, volledig werd betaald.

De Klant is niet gerechtigd om de door Beautypromo geleverde producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen opnieuw te verkopen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Beautypromo. De Klant draagt hierbij eventuele vorderingen uit hoofde van elke geautoriseerde wederverkoop aan Beautypromo over tot een bedrag gelijk aan de gefactureerde prijs te betalen voor het produkt door de Klant aan Beautypromo. Wij machtigen hierbij de Klant om vorderingen die aan ons zijn toegewezen te innen volgens de normale werking van zijn bedrijf, maar hebben het recht om deze toestemming ten allen tijde in te trekken in het geval zich een wanbetaling door de Klant voordoet.

7. Levering
7.1 Levering

Behalve in geval Beautypromo en de Klant anders zijn overeengekomen, zal Beautypromo zich inspannen om de Producten te leveren binnen de vijftien dagen vanaf de datum waarop de Klant een orderbevestiging ontvangt van zijn / haar bestelling. Als om welke reden levering niet mogelijk is binnen de termijn van vijftien dagen na de bevestiging van zijn / haar bestelling, zal Beautypromo de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen via e-mail, ten laatste bij het verstrijken van deze termijn. De Klant heeft dan het recht van annulatie, die hij / zij, binnen de één (1) dag dient uit te oefenen nadat zij door Beautypromo, schriftelijk werd verwittigd.

In geval van overmacht of tegenspoed die optreedt na de orderbevestiging wordt de leveringstermijn verlengt. Overmacht en tegenspoed worden daarbij omschreven in de breedst mogelijke zin en omvatten onder andere, waarbij deze lijst louter als voorbeeld wordt gegeven : niet beschikbaar zijn / schaarste van de verkochte producten, schaarste aan grondstoffen, ijsvorming, uitzonderlijke weersomstandigheden, stakingen, mobilisatie, oorlogen, ziekte of ongevallen, communicatie en IT-storingen, overheidsmaatregelen, uitvoerverboden, leveringsvertragingen, hindernissen bij het vervoer en/of reizen, inclusief gebrek aan of de intrekking van vervoersmogelijkheden, export hindernissen, import hindernissen, storingen, files, etc .

Deze regel omtrent overmacht en tegenspoed is ook van toepassing in een situatie van overmacht of tegenspoed bij de leveranciers van Beautypromo, bij het niet naar behoren nakomen van verplichtingen door leveranciers van Beautypromo, voorgeschreven door de Klant aan Beautypromo, evenals bij defecten aan machines, aan producten of software van derden die nodig zijn om de orders van de Klant te realiseren.

Beautypromo brengt in geval van overmacht of tegenspoed de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte van het begin & einde van de belemmeringen die er het gevolg van zijn. In geval van overmacht of tegenspoed kan Beautypromo naar eigen goeddunken en zonder enig recht op verhaal (1) tijdelijk de uitvoering van zijn verplichtingen opschorten; (2) de bestelling/overeenkomst annuleren per aangetekend schrijven; (3) de Klant uitnodigen om de uitvoeringsvoorwaarden opnieuw te negotiëren. Indien de Klant hier niet in goed vertrouwen aan meewerkt, kan Beautypromo de rechtbank verzoeken om nieuwe contractuele voorwaarden te bepalen en/of de Klant een compensatie te laten betalen.

7.2 Leveringsadres

De bestelde producten worden verzonden naar het adres dat bij de checkout door de klant wordt opgegeven als leveringsadres en zo op de orderbevestiging wordt vermeld.

Indien het afleveradres afwijkt van het facturatieadres, dan is de klant in de mogelijkheid om beide adressen op te geven op het bestelformulier. De producten zullen daarbij worden verzonden naar het afleveradres specifiek aangegeven op het formulier.

7.3 Verzending

De levering wordt uitgevoerd door een transportdienst gekozen door Beautypromo. De Klant dient daarbij leveringskosten te betalen die afhankelijk kunnen zijn van het bestelbedrag, de locatie naar waar de goederen dienen te worden geleverd en de gewenste levertijd.

Indien de Klant een consument is gaat het risico van toevallige vernietiging, beschadiging of verlies van het geleverde product over naar de Klant bij aflevering van het product aan de klant of op het moment dat de Klant in gebreke blijft om de levering te aanvaarden.

Indien de Klant geen Consument is, gaat hij ermee akkoord dat de verzend-en leveringsvoorwaarden voor alle producten FCA verzendpunt zijn (Incoterms ® 2010). Dit betekent o.a. dat het risico overgaat op de Klant bij aflevering van de goederen aan Beautypromo’s eerste vervoerder.

Levering aan consumenten vindt plaats in overeenstemming met de Incoterms 2010 Delivery Duty Paid, terwijl de levering aan ondernemers plaats vindt in overeenstemming met de Incoterms 2010 FCA.

7.4 Tracking

De Klant is in staat om zijn orders in de webshop te volgen via de dashboard & tracking pagina waar de actuele status van de bestellingen worden getoond. Dit systeem van tracking hangt mee af van de dienstverlener die zorg draagt voor het transport en valt, van zodra de goederen zich in de status bevinden dat ze werden opgehaald, onder zijn verantwoordelijkheid .

Beautypromo draagt geen verantwoordelijkheid noch voor fouten omtrent de zending op de dienstverleners’ websites, noch voor storingen op de website van de dienstverlener die de Klant zou kunnen verhinderen zijn bestelling te traceren.

7.5 Klant afwezig op de moment van levering

Afhankelijk van de omstandigheden en het beleid van de dienstverlener die zorgdraagt voor het transport, kan de Klant een bericht ontvangen hebben (“leftcard”) dat deze dienstverlener is langsgeweest en heeft geprobeert de goederen af te leveren.

Als deze dienstverlener een “leftcard” heeft achtergelaten dient de klant kontakt op te nemen met de dienstverlener om een nieuwe leveringsdatum te regelen. Het kan ook gebeuren dat de klant geen “leftcard” terugvindt. In dit geval is het de verantwoordelijkheid van de Klant voor het online volgen van zijn / haar orders via de orderhistoriek pagina op de Website, of op de website van de dienstverlener die voor de levering zorgdraagt.

7.6 Lokale wetgeving

De Klant dient zelf contact op te nemen met de lokale autoriteiten van zijn / haar geografische woonplaats omtrent de toegangsvoorwaarden voor de Producten. Het is de Klant zijn / haar verantwoordelijkheid om de noodzakelijke verklaring (en) en / of betaling (en) te verrichten bij de betreffende instanties en/of ambtenaren in zijn of haar land van vestiging.

De klant dient te informeren bij de lokale autoriteiten over de wettigheid van het importeren of het gebruik van de Producten in zijn woonplaats.

Beautypromo kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de Klant zich niet houdt aan de wetgeving van het land of regio waar de producten zullen worden ingevoerd en gebruikt. De Klant vrijwaart Beautypromo van en tegen alle verliezen in verband met, en alle klachten die tegen Beautypromo gesteld kunnen worden, die gebaseerd zijn op of het gevolg zijn van het niet naleven door de klant van de lokale wetgeving van het land of de regio waar hij de goederen heeft ingevoerd, ontvangen en / of gebruikt.

8. Klachten
Beautypromo voorziet in de Website een mogelijkheid om klachten te melden met betrekking tot een specifieke bestelling. Klanten dienen klachten steeds via deze manier te melden !

Dit klachtenformulier kan worden gevonden door naar de orderhistoriek te gaan in de Website, de betreffende order aan te duiden waarmee de klacht betrekking heeft, waarna men een detailpagina bekomt van de aangeduide order en waar men vervolgens op de knop opmerking dient te klikken. Dit opent een invulformulier die toelaat uw klacht of opmerking door te geven.

Na het invullen van dit formulier ontvangt de Klant automatisch per e-mail een copij van de gemelde klacht of opmerking.

Klachten moeten onmiddellijk & duidelijk omschreven bij Beautypromo worden ingediend, direct nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd. Beautypromo zal op deze klachten of opmerkingen reageren binnen de termijn van 5 werkdagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst. Als verwacht wordt dat een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, zal de shop-operator binnen de 5 werkdagen een indicatie melden wanneer de klant een uitvoerig antwoord of een oplossing kan verwachten.

Indien een klacht niet kan worden opgelost in onderling overleg, dan wordt het een dispuut dat onderworpen is aan de bepalingen van de geschillenregeling zoals hieronder vermeld.

9. Garanties
Beautypromo garandeert dat de geleverde producten geschikt zijn voor normaal gebruik en beschikken over een kwaliteit die gebruikelijk is voor soortgelijke producten en die de Klant redelijkerwijs mag verwachten van dit soort goederen. Gebruikelijke of kleine of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, grootte, gewicht, materiaal of ontwerp worden daarbij niet als defecten beschouwd en aanvaard.

9.1 Garantieregeling bij aankopen door ondernemers

De Ondernemer is gebonden de levering te controleren op het moment dat de producten worden ontvangen. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken of niet-conformiteit van de geleverde producten, met inbegrip van transportschade, moet worden ingediend, uitsluitend via het invulformulier omschreven in de rubriek klachten, uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van de producten. Daarbij dient de Klant een grondige inspectie van de producten uit te voeren en via dat invulformulier een duidelijke en uitgebreide specificatie van de klacht, schade of non-conformiteit te omschrijven.

De uitvoering van de garanties en corrigerende maatregelen door Beautypromo ten gunste van de ondernemer met betrekking tot zichtbare gebreken, non-conformiteit of verborgen gebreken van de Producten wordt beperkt tot de garanties en corrigerende maatregelen die Beautypromo ontvangt van zijn leveranciers.

9.2 Garantieregeling bij aankopen door Consumenten

De wettelijke periode van 2 jaar garantie is van toepassing voor alle consumenten vanaf de leveringsdatum van de producten.

9.3 Uitgesloten van garantie

De garantie dekt alleen gebreken van de geleverde producten die bestonden op de datum van levering. Zijn bijvoorbeeld uitgesloten van deze garantie:

Alle schade die direct of indirect aan de producten werd berokkend na de aflevering op het afleveradres, bijvoorbeeld ten gevolge van vocht, schokken, vallen, ongebruikelijke of uitzonderlijk gebruik, belasting of slijtage, …;
Storingen waarvan de klant op de hoogte was op het moment van de bestelling en / of ophaling;
Schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik van de producten;
Reserveonderdelen of accessoires die op regelmatige basis moeten worden vervangen of die door hun aard een korte levenscyclus hebben (bijvoorbeeld lampen, sloten, textiel, …);
Storingen veroorzaakt door brand, water, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
Storingen veroorzaakt door opzet, nalatigheid of een no verstandig behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of een gebruik van het product in strijd met de instructies van de fabrikant;
Producten met een beperkte houdbaarheidsdatum of die dienen in functie van gebruik op een bepaalde datum.
De garantie eindigt indien de producten reeds werden gerepareerd door een derde, of indien de producten werden doorverkocht of indien de producten niet bedoeld zijn voor prive-gebruik. Beautypromo biedt geen extra commerciële garanties.

Terwijl Beautypromo zich inzet voor een zo hoog mogelijke klanttevredenheid zijn er omstandigheden waarbij een Product niet teruggestuurd kan worden, en meer algemene omstandigheden die van garantie worden uitgesloten, omdat deze omstandigheden niet kunnen worden beschouwd als gebreken aan het Product waarvoor Beautypromo aansprakelijk is :

Spelling en andere grammaticale fouten;
Om redenen van bepaalde kleur, kwaliteit of andere design kenmerken die door de Klant werden geselecteerd;
Vanwege de kwaliteit of inhoud van afbeeldingen geüpload of geselecteerd door de Klant of
Andere redenen waar we niet de schuld van zijn.
Er kan geen aansprakelijkheid worden gedragen voor zichtbare of verborgen gebreken nadat voornoemde termijnen zijn verstreken zonder dat het hierbovenvermelde en zorgvuldig ingevulde klachtenformulier werd ontvangen.

10. Rechtsmiddelen
10.1 Keuze van rechtsmiddelen

In het geval van een gebrek aan het geleverde product, binnen bovengenoemde termijnen, heeft de Klant het recht Beautypromo te vragen het gebrek te herstellen of het product te laten vervangen door éénzelfde product dat vrij is van gebreken.

Beautypromo heeft daarbij het recht te kiezen voor een reparatie/hestelling, voor een vervanging of voor een terugbetaling. Een dergelijke keuze wordt door Beautypromo kenbaar gemaakt aan de Klant via een schriftelijke mededeling (dwz “tekst vorm”, met inbegrip van e-mail) binnen een termijn van vijf werkdagen na ontvangst van de kennisgeving door de Klant van het defect.

Als Beautypromo beslist dat het defect niet kan worden hersteld binnen een redelijke termijn, de herstelling verbonden is met disproportioneel hoge kosten, de herstelling wordt aanzien als onredelijk of als niet succesvol vanwege andere redenen, dan heeft de Klant recht op een vergoeding gelijk aan het kostprijs van het defecte product, welke terugbetaald dient te worden binnen de 10 dagen nadat de Klant werd geïnformeerd dat voor de optie tot terugbetaling wordt gekozen.

10.2 Procedure voor het terugsturen van goederen (anders dan recht van herroeping)

In het geval een geleverd product defect blijkt binnen de bovengenoemde termijnen, kan de Klant de toestemming hebben bekomen van Beautypromo om de Producten te retourneren, zodat ze onder garantie kunnen worden gerepareerd.

Wanneer u goederen wenst retour te sturen, gelieve via het invulformulier dat u bij de betreffende order in de orderhistoriek terugvindt de reden op te geven voor het retour sturen waarbij u ook vermeld of uw voorkeur uitgaat naar een herstelling, vervanging of terugbetaling.

Beautypromo zal dan contact met u opnemen om de verdere stappen die ondernomen dienen te worden te bespreken.

Er kan daarbij ondermeer gevraagd worden om bv het product retour te sturen, etc… . Stuur echter niks terug tot er specifiek door de shopowner gevraagd werd om het product retour te sturen.

Indien producten retour werden gestuurd door de Klant voor een niet aanvaarde reden, dan kan de levering geweigerd worden of retour gestuurd naar de Klant waarbij de kosten hiervoor tenlaste van de Klant zijn.

Wanneer de Klant de goederen retour dient te sturen, dient hij deze bij voorkeur in de originele verpakking te versturen, zelfs als deze geopend was. Ook alle originele accessoires dienen daarbij retour worden gestuurd, en dit tenzij anders overeengekomen met Beautypromo.

Om de vragen van de klant efficient te behandelen verzoeken we daarbij om alle communicatie steeds via de “opmerking”-knop te verzenden, waarbij deze knop bediend wordt nadat de juiste order in de historiek werd aangeduid. Op deze manier worden alle personen die bij de order betrokken waren direct geinformeerd en kan er efficient een oplossing worden geboden voor het gestelde probleem. Automatisch wordt ook alle bestelinfo meegestuurd, zoals ordernummer, bijhorende documenten zoals facturen, zodat de Klant dit zelf niet meer hoeft op te zoeken.

10.3 Retouren gestuurd aan Beautypromo

Ondanks het feit dat de Klant over de mogelijkheid beschikt om gebrekkige Producten terug te sturen naar Beautypromo zelf, moet de klant er rekening mee dat dit zal resulteren in een aanzienlijke vertraging in de behandeling van zijn / haar klacht. Gelieve dus bij voorkeur goederen retour te sturen naar het adres zoals opgegeven door Beautypromo.

11. Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten op de Website of een Beautypromo webshop heeft de consument de mogelijkheid om zijn aankoop te annuleren, zonder boete of opgave van redenen, en dit gedurende een periode van 14 dagen, waarbij deze termijn ingaat in op de dag nadat de producten werden geleverd aan of ontvangen voor rekening van de consument.

Het recht tot intrekking geldt niet voor gepersonaliseerde goederen die aldus voor de klant op maat werden gemaakt, of voor producten die duidelijk zijn ontworpen in functie van de persoonlijke behoeften van de klant. Ook voor goederen die niet geschikt zijn voor de terugkeer vanwege hun aard of die redelijkerwijs niet kunnen worden doorverkocht aan derden is deze clausule niet van toepassing.

Dit herroepingsrecht is ook niet geldig voor goederen aangekocht voor zakelijke doeleinden.

Indien de consument wenst gebruik te maken van zijn recht van herroeping, is hij verplicht om Beautypromo te informeren, via het invulformulier dat te bereiken is via de dashboard pagina, en dit alvorens hij de producten retour mag sturen.

Tijdens de termijn dat de goederen in zijn bezit zijn zal de consument zorgvuldig omgaan met zowel de goederen als de verpakking. Hij zal alleen uitpakken of de producten gebruiken zover nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wil houden.

Als hij wenst zijn recht van herroeping te gebruiken, dan zal hij de producten, met alle bijbehorende accessoires, handleidingen en documentatie en – voor zover redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking, in overeenstemming met de redelijke en duidelijke instructies die werden verstrekt door Beautypromo, retour sturen.

Het product moet worden geretourneerd aan het door Beautypromo of door de Shop Operator opgegeven adres binnen de 14 dagen na de dag van levering van het product.
De consument zal moeten kunnen bewijzen dat het product werd geretourneerd binnen deze termijn.

Ter vergemakkelijking van het bewijs van deze terugkeer, adviseert Beautypromo de consument om de kopie van het verzendlabel gevalideerd door de verzenddienst die werd gebruikt, voorzien van de specifieke datum van verzending en de duidelijke vermelding van het adres naar waar de goederen werden teruggestuurd, aan Beautypromo te bezorgen en deze ook bij te houden.

Als een consument gebruik maakt van zijn recht van opzegging, is hij verantwoordelijk voor de kosten & risico’s voor het retourneren.

12. Aansprakelijkheid
Deze Algemene Voorwaarden bevatten de volle omvang van Beautypromo’s verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot de Producten. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn er geen andere garanties, voorwaarden of andere bepalingen die bindend zijn voor Beautypromo dan deze vermeld in deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Beautypromo is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant (of andere partijen) voor :

enige indirecte, incidentele schade, gevolgschade of punitieve schade, of voor verlies van inkomsten, winst, omzet, contracten, goodwill, gebruik, genot, tijd, data, elektronisch verzonden bestellingen of andere economische voordelen (maar niet in die mate dat de toepasselijke wetgeving de beperkingen tot aansprakelijkheid uitsluit of beperkt voor opzettelijke onrechtmatige daden, grove nalatigheden, schade die voortkomt uit productaansprakelijkheden of voortvloeien uit andere foute grondslagen)
voor 1) het onvermogen om producten te bestellen via de website of andere media, of 2) schade, die optreedt als gevolg van ongeautoriseerde toegang door een derde partij aan uw private account.
De Klant mag geen inbreuk plegen op wettelijke verbodsbepalingen en rechten van derden (naamsrechten, auteursrechten, wetten inzake gegevensbescherming, enz.) in vorm, inhoud of ten behoeve van zijn gewenste producten. De Klant verbindt zich ertoe geen bestellingen te plaatsen met pornografische, geweld verheerlijkende of racistische inhoud of inhoud die oproept of aanleiding kan geven tot criminele daden.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Alle commerciële transacties tussen Beautypromo en de Klant worden beheerst door (in hiërarchisch afnemende volgorde:

(1) de orderbevestiging van Beautypromo
(2) deze Algemene verkoopsvoorwaarden
(3) de artikelen 4 tot 88 van het Weens Koopverdrag
(4) de Unidroit Principles
(5) het Belgisch recht, met uitsluiting van de artikelen 1-3 en 89-101 van het Weens Koopverdrag.
Beautypromo verwerpt alle andere regels en voorwaarden. Elke nietigheid van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van de verkoop zal geen invloed op de toepasselijkheid van alle andere clausules.

Alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband zijn met deze Overeenkomst of de schending ervan worden beslecht volgens het Arbitragereglement van CEPINA, door één of meer arbiters in overeenstemming met deze regels. De zetel van de arbitrage is Brussel. De arbitrage zal plaatsvinden in het Engels.

PDF versies van de algemene verkoopsvoorwaarden
Hieronder vindt u PDF-versies terug van de verschillende updates van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Versie 23/1/2014 : verkoopsvoorwaarden